Meniu

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas – pirmasis ir vienintelis pramonės parkas Lietuvos sostinėje, skirtas išskirtinai inovatyvaus verslo plėtrai.

24 ha nacionalinių miškų apsupta pramonės parko teritorija su pilnai išvystyta infrastruktūra yra tinkama Lietuvos ir užsienio įmonėms, norinčioms statyti mokslinių tyrimų centrus, laboratorijas ar gamyklas, taip pat verslo ir mokslo bendradarbiavimui – netoliese įsikūrę geriausi šalies universitetai ir mokslo centrai.

Istorija

Vilniaus miesto inovacijų PP pradėtas kurti 2007 m., atsižvelgiant į LR Vyriausybės patvirtintą 2007 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 321 „Dėl Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo“, kuriame akcentuotas poreikis skatinti mokslo ir studijų institucijas bendradarbiauti su privačiu sektoriumi. Atsižvelgiant į parengtą Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekis“ plėtros programą bei remiantis įgyta patirtimi kuriant ŠMTP (veikia nuo 2002 m.), tuometinis Teritorijos valdytojas, UAB „Šiaurės miestelis”, 2008 m. parengė Vismaliukų investicinės inovacijų zonos viziją, kurioje numatė vystyti teritoriją „slėnių“ programos rėmuose ir kartu su ŠMTP pradėjo kurti mokslo ir technologijų perdavimo infrastruktūrą. Tuo tikslu 2010 m. ŠMTP, UAB „Šiaurės miestelis” ir Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekio“ programos įgyvendinimo dalyviai pasirašė ketinimų protokolą dėl Teritorijos įtraukimo į šią programą.

2011 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 464 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1262 „Dėl Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekis“ plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo“ buvusios karinės bazės teritorija Vismaliukuose buvo įtraukta į „Saulėtekio slėnio“ programą. Nutarimu buvo patvirtinta atskira priemonė „2.2 Sukurti Vismaliukų investicinę inovacijų zoną“, skirta Vismaliukų investicinės inovacinės zonos „plyno lauko“ inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų įrengimui, kurios vykdytoju tapo ŠMTP.

Iškeltas tikslas buvo įgyvendintas dviem etapais, kurių metu buvo vykdomi projektai finansuoti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-04-V priemonę „Inogeb LT-2”. Pirmajame etape (2011–2014 m.) buvo nutiesti nutekamųjų vandenų, vandentiekio, telekomunikacijų, dujotiekio bei elektros inžineriniai tinklai bei atlikta kelio dangos (Vismaliukų gatvės nuo Šilėnų g. iki įvažiavimo į Teritoriją) rekonstrukcija. Antrajame etape (2013–2015 m.) buvo atlikta detaliojo plano korekcija, geologiniai tyrinėjimai, parengtas inžinerinis topografinis planas, nutiestos gatvės su inžineriniais tinklais, sutvarkyta ir išvalyta aplinka, nugriauti avarinės būklės statiniai bei kiti objektai, esantys gatvių raudonose linijose.

Daugiau informacijos apie įgyvendintą projektų grupę:

2015 m. gruodžio 23 d. LR Vyriausybė įgyvendindama Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktą, projektų grupę „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas“ ir „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas“, įgyvendinamą Vilniaus mieste, Antakalnio seniūnijoje, buvusioje Kairėnų poligono teritorijoje (toliau – Projektas), pripažino valstybei svarbiu ekonominiu projektu. 2015 m. gruodžio 23 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1411 rekomenduota Teritorijos vystymo projektą įgyvendinti projekto vykdytojo ŠMTP ir partnerio UAB „Start Vilnius“ pastangomis, nurodant iki 2022 m. pabaigos pasiekti projektuose numatytus projekto veiklų rezultatų rodiklius.

2016 m. sausio 18 d. ŠMTP ir UAB „Start Vilnius“ sudarė jungtinės veiklos sutartį (toliau – Jungtinė veiklos sutartis), kuria susitarė veikti kartu ir įgyvendinti bendrą tikslą – sukurti Projekto veikimui reikalingas sąlygas ir aplinką bei užtikrinti Vismaliukų investicinės inovacijų zonos veiklos tvarumą.

2016 m. kovo 17 d. ŠMTP, UAB „Start Vilnius“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudarė Projektų grupės „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas“ ir „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas“ įgyvendinimo sutartį Nr. 8-24 (toliau – VIZI Įgyvendinimo sutartis), kuria ŠMTP ir UAB „Start Vilnius“ įsipareigojo įgyvendinti Projektą ir įvykdyti įsipareigojimus bei pasiekti rodiklius. Planuojant šių rodiklių pasiekimą buvo parengta Teritorijos vystymo strategija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė Projekto įgyvendinimo tikslais inicijavo pramonės parko įsteigimą ir 2018 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 98 „Dėl Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos ribų nustatymo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatė Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos ribas, esančias Vismaliukų investicinės inovacijų zonoje.

Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 4-142 „Dėl Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros plano patvirtinimo“ patvirtino Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planą.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. 1-1477 „Dėl Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko įsteigimo“ įsteigė Vilniaus miesto inovacijų PP ir nustatė, kad Vilniaus miesto inovacijų PP veiklą vykdys iki 2066 m. gruodžio 31 d. bei paskyrė ŠMTP Vilniaus miesto inovacijų PP operatoriumi.

2018 m. rugpjūčio 10 d. ŠMTP ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) sudarė Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 49SŽN-261(14.49.57.), kuria NŽT iki 2066 m. gruodžio 31 d. išnuomojo, o ŠMTP išsinuomojo 12042 (dvylikos tūkstančių keturiasdešimt dviejų) kv. m. ploto valstybinės žemės sklypą, kadastro Nr. 0101/0007:2491, unikalus Nr. 4400-4611-2916, esantį adresu Miškadvario g. 6, Vilniuje.

2018 m. rugpjūčio 10 d. ŠMTP ir NŽT sudarė Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 49SŽN-262(14.49.57.), kuria NŽT iki 2066 m. gruodžio 31 d. išnuomojo, o ŠMTP išsinuomojo 227136 (dviejų šimtų dvidešimt septynių tūkstančių vieno šimto trisdešimt šešių) kv. m. ploto valstybinės žemės sklypą, kadastro Nr. 0101/0007:2471, unikalus Nr. 4400-4376-2041, esantį adresu Vismaliukų g. 34, Vilniuje.

2018 m. rugpjūčio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba ir ŠMTP sudarė Vilniaus miesto inovacijų PP operavimo sutartį (toliau – Operavimo sutartis), kurios tikslas – nustatyti šalių veiklą, teises ir pareigas bei atsakomybę, kad būtų užtikrinta Vilniaus miesto inovacijų PP veiklos kokybė bei tvarumas, efektyvus Vilniaus miesto inovacijų PP valdymas, užtikrinant Vilniaus miesto inovacijų PP veiklos grįžtamąjį indėlį į Lietuvos ūkį, mokslo bei pramonės bendradarbiavimą, pritraukiant investuotojus, sukuriant darbo vietas bei įgyvendinant veiklos rodiklių reikalavimus.

Tekste minimi aktualūs teisės aktai:

Vizija

Vilniaus miesto inovacijų PP vizija – sutelkti Teritorijoje inovacines veiklas vystančius Investuotojus tam, kad būtų sudarytos sąlygos, skatinančios inovatyvių įmonių augimą, mažinant naujų produktų kūrimo ir komercializavimo kaštus, pasinaudojant inovacijų kūrimui reikalingų išteklių, vertės grandinių tinklo, mokslo ir verslo klasterių teikiamomis galimybėmis.

Vilniaus miesto inovacijų PP tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant infrastruktūrą ir komunikacijas. Siekiame sukurti funkcionalią Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūrą (kietąją ir minkštąją) Teritorijos vystymuisi tokiu būdu padidinant Teritorijos patrauklumą užsienio investuotojams bei šalies aukštųjų technologijų įmonėms.

Pagrindiniai Vilniaus miesto inovacijų PP vystymo tikslai:

 1. Sutelkti išteklius inovacijų kūrimui,
 2. Sukurti vertės grandinių tinklą,
 3. Klasterizuoti mokslą ir verslą,
 4. Išvystyti Teritorijos operatoriaus funkcijas.

Iki 2022 m. pabaigos siekiami rezultatai:

 • Pasiekti 7 253 362 eurų projekto investicinę vertę,
 • Įkurti ne mažiau kaip 6 klasterius,
 • Sukurti ne mažiau kaip 1 000 naujų darbo vietų,
 • Pritraukti ne mažiau kaip 20 inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių,
 • Įkurti 2 mokslo ir studijų institucijas arba jų filialus,
 • Įrengti 2 000 kv. metrų verslo inkubatorių,
 • Paruošti ir įrengti 3 hektarų ir 1 000 kv. metrų viešųjų erdvių plotus,
 • Išvystyti 2–3 naujus inovatyvius produktus, technologijas ar gauti patentus, atitinkančius tarptautinį lygį.
Siūlomos paslaugos

Vilniaus miesto inovacijų PP planuojamos teikti paslaugos skirstomos į dvi pagrindines dalis:

 1. Paslaugos įsikuriant Teritorijoje,
 2. Paslaugos Teritorijoje vykdant veiklą.

Investuotojams kuriantis Teritorijoje teikiamos įsikūrimo paslaugos, sudarančios Pagrindinį paslaugų paketą:

 1. Verslo informacijos ir konsultacijų teikimas planuojant veiklą Teritorijoje;
 2. Teritorijos ir Projekto viešinimas bei rinkodara, investuotojų poreikių tyrimas;
 3. Telkti Teritorijoje įsikūrusius Investuotojus tarpusavio bendradarbiavimui ir bendrų veiklų vykdymui;
 4. Rekreacinių (viešųjų) erdvių įrengimas;
 5. Naujų Projekto įgyvendintojų paieška ir pritraukimas į Teritoriją;
 6. Aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų įmonių paieška, siekiant Teritorijoje padidinti šių įmonių koncentraciją ir įvairovę;
 7. Konsultacijos ir pagalba klasterizacijos klausimais;
 8. Investuotojo reklamos talpinimas ant Operatoriui priklausančių reklamos ir informacijos įrenginių;
 9. Bendrų teritorijų puošyba, informacinės sistemos sprendimų diegimas;
 10. Poveikio aplinkai Teritorijoje bendrojo monitoringo organizavimas ir palaikymas;
 11. Ryšių su valdžios institucijomis ir visuomene koordinavimas ir palaikymas, informacijos apie Teritorijos veiklą sklaida;
 12. Teritorijos infrastruktūros plėtros projektų rengimas ir jų realizavimo organizavimas;
 13. Infrastruktūros priežiūra, aptarnavimas ir remontas;
 14. Pagalba Investuotojui nustatyta tvarka gauti technines sąlygas prisijungti prie Infrastruktūros;
 15. Kitos paslaugos, bendru Operatoriaus, Start Vilnius ir Investuotojo sutarimu apibrėžiamos VIZI Įgyvendinimo sutartyje.

Teritorijoje įsikūrusiems Investuotojams bei nuomininkas teikiamas paslaugas sudaro:

 1. Inkubavimo, inovacijų paramos ir konsultavimo paslaugos Teritorijoje įsikūrusioms įmonėms,
 2. Biuro patalpų nuoma (pastaba: biuro patalpų nuomos sąlygos bus nustatytos pastačius verslo inkubatorių).
Investuotojų atranka

Galimi Vilniaus miesto inovacijų PP investuotojai yra:

 1. Juridiniai asmenys, vykdantys MTEPI veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas),
 2. Mokslo ir studijų institucijos.

Galimos vystyti projektų grupės:

 1. Bendros infrastruktūros vystymo iniciatyva,
 2. Klasterizacijos vystymo projektas,
 3. Technologinių ir (arba) viešų paslaugų vystymo pasiūlymas.

Kandidatų atrankos procesas*:

 1. Paraiškų pagal pasirinktą dalyvavimo modelį teikimas.
 2. Paraiškų vertinimas ir atranka: paraiškos vertinamos Priežiūros ekspertų grupės** posėdžiuose pagal investuotojų atrankos kriterijus.
 3. Priežiūros ekspertų grupės sprendimu Investuotojų paraiškos yra patvirtinamos arba atmetamos. Paraiškos patvirtinimo atveju, kiekvienam Investuotojui yra nustatomas individualus Įsikūrimo mokestis***. Prioritetas yra teikiamas bendros infrastruktūros vystymo projektams, baigiant pradedančiųjų įmonių vystymo projektais (iniciatyvomis).
 4. Priežiūros ekspertų grupės informavimas apie esmines sutarčių nuostatas.
 5. Įsikūrimo ir veiklos vykdymo sutarties, Nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutarties ir Valstybinės žemės subnuomos sutarties, apibrėžiančių atrinktos Teritorijos dalies vystymo sąlygas ir priskirtus Teritorijos vystymo rodiklius, pasirašymas.

* Kandidatų atranka yra vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos vystymo sąlygų aprašu, patvirtintu 2020 m. kovo 27 d. Priežiūros ekspertų grupės protokolu Nr. 11.

** Priežiūros ekspertų grupės sudėtis yra patvirtinta 2020 m. vasario 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-289/20.

*** Įsikūrimo mokestis nustatomas vadovaujantis Įsikūrimo mokesčio nustatymo tvarka, patvirtinta 2019 m. gruodžio 4 d. Priežiūros ekspertų grupės protokolu Nr. 10.

Pateik paraišką

Jei Jūsų veikla atitinka Vilniaus miesto inovacijų PP vystymo tikslus bei investuotojams taikomus atrankos kriterijus, užpildykite paraiškos formą:

Paraiškos forma (lietuvių kalba)

Paraiškos forma (anglų kalba)

Su paraiška privalomi pateikti šie priedai:

 1. Dokumentai patvirtinantys, kad pareiškėjui nėra apribojimų vykdyti ir (arba) plėsti savo veiklą.
 2. Paskutiniųjų 3 metų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai.
 3. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai.
 4. Verslo plano aprašymas, atitinkantis minimalius verslo planui keliamus reikalavimus, aprašytus ES finansavimo aprašų dokumentuose.
 5. Planuojamo įkurti klasterio narių pasirašytas Ketinimų protokolas ir (arba Jungtinės veiklos sutartis dėl klasterio, atitinkančio klasterio apibrėžimą pagal galiojančius teisės aktus), įkūrimo ir (arba) veiklos pradžios Teritorijoje.*
 6. Dokumentai, patvirtinantys per paskutinius 2 metus teiktų technologinių ir (arba) viešų paslaugų apimtis (EUR).*

Pastaba: Priedas Nr. 5 pildomas, jei paraiška teikiama nuo klasterio koordinatoriaus, Priedas Nr. 6 – jeigu paraiška teikiama technologinių paslaugų ir viešų paslaugų teikimui ir vystymui teritorijoje.

Paraišką pateikti galite:

 1. Pristatant asmeniškai / per kurjerį / paštu adresu VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius.
 2. Atsiunčiant skanuotą variantą el. paštu.
Kontaktai

Esant papildomiems klausimams dėl įsikūrimo Vilniaus miesto inovacijų PP prašome kreiptis Teritorijos operatoriaus kontaktais:

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

El. p.: Monika.Pilele@smtp.lt

Tel.: +370 5 274 5409

Aktualūs strateginiai plėtros dokumentai

 

Informacijos atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 6 d.