Meniu

Veiklos sritys

Vadovaujantis VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko 2017 m. veiklos planu, patvirtintu 2016 m. gruodžio 21 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 33:

ŠMTP strateginiai veiklos tikslai:

 • Vystyti inovatyvias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) investicines zonas ir inovacijų sistemos objektus;
 • Teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo konkurencingumo didinimo ir inovacijų kultūros ugdymo.

ŠMTP strateginės veiklos kryptys:

 • Skatinti technologijų perdavimo ir idėjų komercializavimo procesus;
 • Užtikrinti aukštos pridėtinės vertės kūrimo paslaugų teikimą per mokslo ir verslo bendradarbiavimą, vykdant bendras MTEP ir inovacijų veiklas;
 • Skatinti jaunų, žinioms ir mokslui imlių įmonių verslumą, sudarant palankias sąlygas joms steigtis ir plėtotis (teikti inkubavimo ir akceleravimo paslaugas);
 • Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas ir atskirus inovacijų sistemos objektus, remiantis sumanios specializacijos kryptimis, tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu, prisidedant prie darnaus inovacijų sistemos veikimo.

ŠMTP 2017 m. pagrindiniai veiklos tikslai:

 • Parko identiteto formavimas ir stiprinimas (Parko specializacijos išgryninimas), siekiant sustiprinti Parko įvaizdį rinkoje;
 • Parko inovacinių paramos paslaugų vystymas, sudarant palankias sąlygas inovatyvių įmonių steigimuisi ir plėtrai;
 • Inovacijų kultūros ugdymas bei bendruomeniškumo vystymas, įgyvendinant kompleksiško Verslumo centro veiklas, aktyvinant inovacinę partnerystę ir skatinant tarptautinį bendradarbiavimą;
 • Investicinės zonos vystymas, inicijuojant infrastruktūros plėtrą ir siekiant vystyti identifikuotą specializaciją.

ŠMTP tikslinės grupės:

 • Technologijas kuriantys arba galintys kurti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai, kurių veikla atitinka ŠMTP veiklos strategiją, misiją, viziją ir tikslus;
 • Aukštųjų mokyklų studentai, mokslininkai, tyrėjai bei kiti fiziniai asmenys, ketinantys pradėti technologijomis grįstą verslą;
 • Mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai, verslo paramos organizacijos ar kitos organizacijos, kurių veikla atitinka ŠMTP veiklos strategiją, misiją, viziją ir tikslus, ir kurios veikia pagal sumanios specializacijos tikslus;
 • Investuotojai, siekiantys įsikurti vystomoje investicinėje zonoje (teritorijoje), atitinkantys bendruosius ir prioritetinius atrankos kriterijus.

Informacijos atnaujinimo data: 2017 m. spalio 26 d.