Meniu
2017-11-20 / Projektai

Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui (INOSKAITA)

Pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-05-V  INOGEB LT-3 priemonę „Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje“. Projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-05-V-01-001.

Projekto koordinatorius

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Projekto vertė

13.938.485,82 Lt

Finansuoja

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto trukmė

Iki 2015 m. rugsėjo 1 d. (43 mėn.)

Projekto veiklos skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, technologijų perdavimą, mokslo ir tyrimų rezultatų komercinimą, intelektinės nuosavybės apsaugą, tuo siekiama sumažinti inovatyvaus verslo pradžios riziką bei paskatinti inovatyvių įmonių kūrimąsi, naujų produktų/paslaugų pateikimą į rinką, suaktyvinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) ir inovacinės veiklos programose. Projekto veiklos tai pat orientuotos į aktyvų MTTP ir inovacijų veiklų plėtojimą jau veikiančiose įmonėse.

Projekto įgyvendinti uždaviniai

Suteikta Inoskaitos konsultacijų smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, kurie pradėjo vykdyti naujas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas;

Vykdyta prototipų komercinimas ir skatinimas;

Technologijų, inovacijų ir startuolių pristatymas TV laidose siekiant skatinti visuomenės verslumą.

Teiktos paslaugos

SVV subjektams prototipo komercinimo paslaugos, kurios apima: prototipo konkurencingumo analizę, inovacijų potencialo auditą, prototipo rinkos analizę.

MTEP veiklų įvertinimo, tobulinimo, auditavimo, finansavimo, prieigos prie rizikos kapitalo konsultacijos.

Projekto partneriai

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

VšĮ „Saulėtekio slėnis“

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

VšĮ KTU regioninis mokslo parkas

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas

Lietuvos pramonininkų konfederacija

Lietuvos verslo konfederacija

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Projekto leidiniai

MTEP lygių apibrėžčių metodologija

MTEP išlaidų apskaitos vedimo ir projektų dokumentavimo rekomendacijos

Projekto renginiai

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje – „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos Sumaniosios specializacijos strategijoje“

2015 m. rugsėjo 25 d. Babtuose – „Agroinovacijos ir maisto technologijos: problemos ir iššūkiai“

Kontaktai

Gintarė Pauliuščenkaitė, projektų vadovė

Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius

Tel.: +370 5 274 5409, Faks.: +370 5 274 5422

El. paštas: gintare.p@smtp.lt