Meniu
2017-12-19 / Projektai

Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms aukštos pridėtinės vertės kooperacijos technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose (InoConnect)

Projekto Nr.

01.2.1-LVPA-T-844-01-0007

Projekto vertė

6 869,84 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2017 m. rugsėjo mėn. 4 d. – 2019 m. gegužės 2 d.

Finansuojama

Iš Europos regioninės plėtros fondo. 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“.

Projekto aprašymas

VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas'(toliau – Parkas) yra pelno nesiekianti organizacija, teikianti aukštos  pridėtinės vertės specializuotas inovacijų paramos paslaugas.  Parkas teikdamas aukštą pridėtinę vertę kuriančias inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunoms ir mokslui imlioms įmonėms, skatina jas kurtis bei plėstis, prisidedant prie verslo konkurencingumo didinimo ir inovacijų kultūros ugdymo. ŠMTP siekia vystyti  inovatyvias mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros investicines zonas ir inovacijų sistemos objektus. Ypatingas dėmesys parke skiriamas naujų inovacijų paramos paslaugų ir naujų paslaugų technologijų kūrimui ir plėtojimui, investuojant į MTEP.

Siekiant išlikti konkurencingais Parkui nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas, todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto tikslas

Plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Projekto metu planuojama dalyvauti 5-se renginiuose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme, SME Intrument, Horizon2020, Eureka, Eurostars ir pan.).

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti ne mažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Projekto rezultatas

Dalyvauta 2 renginiuose (iš planuotų 5):

2017.09.26-29  – „Lithuanian science and technology parks mission to IASP Istanbul 2017″,

2018.04.11-12  – „An outgoing multisectoral company mission of Lithuanian SMEs to Latvia“.

Kontaktai

Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius

Tel.: +370 5 274 5407