Meniu
2017-12-19 / Projektai

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)

Projekto Nr.

01.2.1-LVPA-V-842-01-0003

Projekto vertė

3 815 791,31 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2017 m. kovo – iki 2020 kovo mėn. (36 mėn.)

Projekto vykdytojas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

Projekto partneriai

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“
VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“
VšĮ „Kauno mokslo ir technologijų parkas“
VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“
VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Lietuvos darbdavių konfederacija
Lietuvos verslo konfederacija

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms.

Projekto uždaviniai

Skatinti MTEPI veiklų vykdymą, inovatyvią verslininkystę, dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose;
Formuoti inovacijų paklausą, skatinant ikiprekybinių pirkimų vykdymą;
Didinti potencialą teikti aukštos kokybės inovacijų konsultacines ir paramos paslaugas.

Projekto veiklos

Paslaugų, skatinančių MTEPI veiklų vykdymą, jų efektyvumo didinimą, technologijų perdavimą teikimas.
Paslaugų, skatinančių inovatyvią verslininkystę, teikimas.
Paslaugų, skatinančių įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, teikimas.
Paslaugų, skatinančių ikiprekybinių pirkimų vykdymą, teikimas.
Inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų populiarinimas ir tobulinimas.

Plačiau apie projektą

Siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą, būtina skatinti verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Lietuvos įmonėms trūksta žinių, reikalingų efektyviam MTEPI veiklų vykdymui iš esmės visame inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai. Siekiant spręsti šią problemą, projekto įgyvendinimo metu yra teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos ūkio subjektams, vykdantiems ar ketinantiems vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis. Tai skatina įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas ir prisideda prie jų inovatyvumo ir konkurencingumo didinimo.

Projektas padeda mažinti šiuo metu teikiamų inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų teikimo išsiskaidymą, nes į projekto veiklų įgyvendinimą yra įtrauktos viešosios įstaigos (LIC) ir mokslo ir technologijų parkai (MTP), kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultacines ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, ir kurių dalininkė yra valstybė, bei nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros, vienijančios regionines ir šakines verslo asociacijas, kurių nariai vykdo MTEPI veiklas. Projekto vykdytojas koordinuoja partnerių teikiamas specializuotas paslaugas, atliepiančias specifinius inovatyvaus verslo poreikius. Paslaugas teikia projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojai, turintys aukštos kokybės konsultacijų teikimo inovacijų klausimais patirtį.
Informacija galutiniams naudos gavėjams

Paslaugos galutiniams naudos gavėjams teikiamos nemokamai, vadovaujantis de minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašu.

Paslaugos teikiamos įmonėms, vykdančios MTEPI veiklas, arba įmonės, kurių planuojama vystyti veikla priskiriama MTEPI veiklai.

Kontaktai

Gintarė Agintienė, projektų vadovė

Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius

Tel.: +370 5 274 5407

El. paštas: gintare.agintiene@smtp.lt